Meble Kuchenne
Just another WordPress site

teoretyczne krzywe przemialu nowoczesnego mlyna trzykomorowego

Posted in Uncategorized  by admin
September 13th, 2019

Ten teoretyczny wniosek został w zupełności potwierdzony praktycznymi doświadczeniami w skali przemysłowej i dlatego zakłady produkujące nowoczesne młyny trzykomorowe zwykle nadają pierwszej i drugiej komorze długość równa 1/-1 całkowitej długości młyna, trzeciej zaś komorze długość równą połowie długości młyna. Nie ma ścisłych wzorów ani metod teoretycznego obliczania naj odpowiedniejszego asortymentu mielników zarówno dla poszczególnych komór, jak i dla całego młyna. Wprawdzie zakłady budujące młyny wielokomorowe podają w swoich instrukcjach eksploatacyjnych dokładne zestawy mielników do każdej komory, jednakże dane te należy traktować tylko jako orientacyjne. Muszą one być skontrolowane i ewentualnie skorygowane odpowiednio do lokalnych warunków pracy młyna i rodzaju przemielanego materiału. Spośród kilku znanych, ruchowych sposobów kontroli prawidłowości doboru ciężaru j asortymentu mielników w poszczególnych komorach młyna przede wszystkim należy wymienić sposób polegający na sporządzeniu tzw. Read the rest of this entry »

Comments Off

do drugiej komory nalezy zaladowywac kule

Posted in Uncategorized  by admin
September 13th, 2019

Po przejściu przez pierwszą komorę materiał ma już znacznie drobniejszą granulację, a wskutek tego znacznie większą sumaryczną powierzchnię. Dlatego też, aby proces mielenia, polegający na mechanicznym oddziaływaniu powierzchni mielników na powierzchnię ziarn materiału, mógł przebiegać skutecznie, mielnika w drugiej komorze muszą mieć również sumaryczną powierzchnię znacznie większą niż mielniki w pierwszej komorze. Wynika z tego, że do drugiej komory należy załadowywać kule o średnicach mniejszych niż do komory pierwszej. W trzeciej komorze młyna ziarna materiału są już bardzo małe i tutaj mielenie odbywa się prawie wyłącznie w drodze ścierania tych ziarn przez stalowe mielniki. Powierzchnia materiału jest bardzo duża: toteż dla uzyskania równie dużej powierzchni ciał mielących do trzeciej komory załadowuje się nie kule, lecz cylpebsy, dzięki którym można uzyskać lepszy stosunek sumarycznej ich powierzchni do ciężaru. Read the rest of this entry »

Comments Off

stopien wypelnienia kulami

Posted in Uncategorized  by admin
September 13th, 2019

Z obliczeń teoretycznych wynika, że stopień wypełnienia kulami o jednakowej średnicy jest wielkością stałą, niezależną od średnicy kul, czyli że wartość stopnia wypełnienia jest taka sama (przy użyciu kul o dużych średnicach co i przy użyciu kul o małych średnicach. W praktyce jednak rzecz ma się inaczej, ponieważ w rzeczywistym młynie kule nie układają się regularnymi warstwami, lecz mniejsze kule wypełniają lepiej przestrzeń zajmowaną przez mielniki. Ponadto dla zwiększenia stopnia wypełnienia nie załadowuje się komór młyna kulami o jednakowej średnicy, lecz ładunkiem o zróżnicowanych wymiarach. W nowoczesnych młynach wielokomorowych na podstawie doświadczeń ustalono następujący asortyment mielników do poszczególnych. komór: I komora _ kule o średnicach 100 –; – 50 mm, II komora _ kule o średnicach 50 –; – 30 mm, III komora _ kule o średnicach 30 –; – 20 mm,lub cylpebsy, Przy takim układzie asortymentu mielników uzyskuje się stopnie wypełnienia wynoszące I komora _ h = 0,56 II komora _ 12 = 0,59 III komora _ f3 = 0,52 Rozmieszczenie mielników w młynie w sposób podany wyżej nie jest przypadkowe, lecz wynika z głębokiej analizy zjawisk zachodzących w trakcie procesu mielenia. Read the rest of this entry »

Comments Off

Stopien napelnienia mlyna

Posted in Uncategorized  by admin
September 13th, 2019

Aby określić stan załadowania młyna mielnikami, używa się w praktyce fabrycznej pojęcia to stopień napełnienia. Stopień napełnienia młyna jest to stosunek objętości zajmowanej przez mielnik do całkowitej czynnej objętości młyna. Stopień napełnienia oznacza się zazwyczaj literą grecką <p.< br= style=color: rgb(0, 0, 0); font-family: Times New Roman; font-size: medium; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; orphans: auto; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 1; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px;>Zrozumiałe jest, że dobranie dla danego młyna odpowiedniego stopnia napełnienia jest równoznaczne z dobraniem odpowiedniego ciężaru mielników. Doświadczenia ruchowe wykazały, że dla uzyskanie ekonomicznej i wydajnej pracy nowoczesnych rurowych młynów wielokomorowych stopnie napełnienia poszczególnych komór młyna muszą być różne, przy czym pierwsza komora powinna mieć największy stopień napełnienia, a ostatnia – najmniejszy. Znany cementownik niemiecki Anselm zaleca dla nowoczesnego trzykomorowego młyna rurowego następujące stopnie napełnienia I komora – . Całkowity ciężar mielników do młynów wielokomorowych można znacznie dokładniej obliczyć nie za pomocą poprzednio podanego wzoru empirycznego, lecz w oparciu o ustalone najdogodniejsze stopnie napełnienia poszczególnych komór. [podobne: przelicznik m3 na m2, styrodur współczynnik przewodzenia ciepła, cyklopiroksolamina ]

Comments Off

Dwumaszynowe zespoly mielace

Posted in Uncategorized  by admin
September 12th, 2019

Młyny kulowe przez kilkadziesiąt lat niepodzielnie panowały w przemyśle cementowym i były produkowane (przez wiele wytwórni maszyn ciężkich. Rzecz jasna) że poza wyżej opisanym związaniem konstrukcyjnym było bardzo wiele różnych typów i konstrukcji, które jednak różniły się pomiędzy sobą raczej drugorzędnymi szczegółami. W miarę pogłębiania się wiedzy z zakresu chemii cementu, a zwłaszcza w miarę postępu badań dotyczących procesów fizyko-chemicznych, zachodzących w czasie wypalania mieszaniny surowcowej w piecach szybowych, a następnie w Obrotowych, coraz więcej wagi przywiązywano do możliwie najlepszego rozdrobnienia i zhomogenizowania surowców przed ich wypaleniem. Okazało się przy tym, że stopień rozdrobnienia, praktycznie możliwy do osiągnięcia w młynach kulowych, jest niewystarczający dla zapewnienia prawidłowego przebiegu reakcji chemicznych w piecach. W. Read the rest of this entry »

Comments Off

Mlyny kulowe

Posted in Uncategorized  by admin
September 12th, 2019

Bryłki i ziarna materiału, które wprawdzie przedostały się przez otwory w płytach pancernych, lecz są jeszcze za duże, aby mogły przejść przez otwory pierwszego sita, zostają za pomocą , specjalnych łopatek zsypane do młyna i ponownie zmielone. W podobny sposób zwraca się do młyna ziarna ; pozostające na drugim sicie. Widzimy więc, że już w pierwotnej koncepcji młyn kulowy pomyślany był jako urządzenie pracujące w cyklu zamkniętym, przyczym instalacja przesiewająca wkomponowana była w konstrukcję samego młyna. Gotowa mączka wychodząca przez otworki zewnętrznego sita zsypuje się do leja, skąd kierowana jest do zbiorników (silosów) za pomocą mechanicznych lub pneumatycznych urządzeń przenośnikowych. Cały młyn wraz z systemem sit obudowany jest szczelną osłoną z blachy stalowej, która zapobiega unoszeniu się pyłu. Read the rest of this entry »

Comments Off

Mlyn ten ma ksztalt krótkiego bebna o stosunkowo duzej srednicy

Posted in Uncategorized  by admin
September 12th, 2019

Konstrukcja i działanie młynów do suchego przemiału surowców. Stosowane obecnie powszechnie w przemyśle cementowym do suchego przemiału surowców wysoko wydajne wielokomorowe młyny rurowe skonstruowano w wyniku systematycznego doskonalenia pierwotnie stosowanych, a obecnie przestarzałych już młynów kulowych. Już w roku 1876 po raz pierwszy zastosowano do suchego przemiału surowców cementowych, a także . i innych materiałów mineralnych, jednokomorowy młyn kulowy. Stał się on pierwowzorem obecnych wielokomorowych młynów rurowych. Read the rest of this entry »

Comments Off

powierzchnie mielników

Posted in Uncategorized  by admin
September 12th, 2019

Doraźna, choć znacznie mniej dokładna kontrola prawidłowości pracy młyna wielokomorowego może być dokonywana bez żadnych specjalnych zabiegów na podstawie wzrokowej oceny stanu mielników w komorach, Aby przeprowadzić taką kontrolę, zatrzymuje się najpierw urządzenia dozujące materiał do młyna, a w parę minut później sam młyn. Zabieg ten ma na celu umożliwienie kulom pierwszej komory młyna rozdrobnienie większych brył materiału, których obecność w komorze utrudniłaby przeprowadzenie oceny wzrokowej. Po zatrzymaniu młyna i otwarciu włazów obserwuje się stan powierzchni mielników i materiału mielonego w każdej komorze. W prawidłowo napełnionym i dobrze pracującym młynie w pierwszej komorze mielniki powinny wyraźnie wystawać ponad ,powierzchnię materiału, w drugiej komorze powierzchnia mielników powinna się pokrywać z powierzchnią mielników, a w trzeciej – materiał powinien przykrywać mielniki warstwą grubości około 2-3 cm. We wszystkich komorach powierzchnie mielników i :płyt pancernych powinny być czyste i lśniące, ,a otwory w ścianach przegrodowych wolne. Read the rest of this entry »

Comments Off

Krzywe przemialu

Posted in Uncategorized  by admin
September 12th, 2019

Kiedy młyn już dostatecznie ostygnie. pobiera się próbki materiału mielonego wzdłuż całej długości młyna w odstępach co 1 m. Dla otrzymania wyników średnich z każdego przekroju młyna pobiera się nie jedną, lecz zwykle 4 -7- 5 próbek, z których następnie sporządza się próbkę średnią. Sporządzone w ten sposób średnie próbki przesiewa się na dwóch silach kontrolnych (900 i 4900 oczek/cm 2), a uzyskane w wyniku przesiewu procentowe pozostałości odmierza się w odpowiedniej skali na wykresie. Jeżeli otrzymane w ten sposób rzeczywiste krzywe przemiału młyna mają przebieg zbliżony do przebiegu krzywych teoretycznych, oznacza to, że zarówno ciężary, jak i asortymenty ładunku mielników w poszczególnych komorach dobrane są prawidłowo. Read the rest of this entry »

Comments Off

Material podawany jest równomiernie

Posted in Uncategorized  by admin
September 11th, 2019

Dla ochrony przed dynamicznym i ścierającym działaniem ciał mielących i materiału mielonego całe wnętrze młyna wyłożone jest ochronnymi płytami pancernymi ze stali manganowej. za pomocą mechanicznego zasilacza de, leja zasypowego, z którego przez Proces mielenia w młynie wielokomorowym jest następujący. Materiał podawany jest równomiernie czop drążony przedostaje się do pierwszej komory napełnionej kulami o dużej średnicy (100 -:- 60 mm). W komorze tej przebiega pierwsza teza zgubnego rozdrabniania brył materiału. U końca pierwszej komory materiał ma już znacznie mniejsze wymiary niż u wlotu, wskutek czego bez trudu przechodzi przez otwory w ścianie przegrodowej j przedostaje się do. Read the rest of this entry »

Comments Off

« Previous Entries Next Entries »